Komentář k zákonu č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů („Tabákový zákon“)

 

K § 2, písm. b) :

Provozovatelem se rozumí podnikající fyzická osoba (podnikatel) a právnická osoba (firma). Zákon dále stanoví porušení tohoto zákona ze strany provozovatele za správní delikt, u fyzických osob (nepodnikajících) se bude jednat o přestupek.

Příklad: Protiprávního jednání se dopustí hostinský, který je zároveň osobou provozující hostinskou činnost na živnostenské oprávnění (podnikatel) – jedná se o správní delikt, který nemůže strážník řešit na místě v blokovém řízení, a proto toto oznámí příslušnému správnímu orgánu (viz § 24, odst. 1, písm. c) až f) ). Naopak pokud se výše uvedeného jednání dopustí například číšník, barman, prodavač, a to jako zaměstnanec (osoba nepodnikající) – jedná se o přestupek podle § 30 zákona o přestupcích, který může strážník řešit na místě v blokovém řízení v rozsahu stanoveném v § 86, písm. d), zákona o přestupcích.

 

K § 3 :

Tabákovým výrobkem jsou cigarety, cigarillos, doutníky, tabáky lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací.

Tabákové výrobky lze prodávat pouze ve zkolaudovaných prodejnách podle stavebního zákona, a to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti podle živnostenského zákona (činnost spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů určených k bezprostřední spotřebě v provozovně v níž jsou prodávány) nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízení určených k ubytování dětí a mládeže ( zařízení sloužící k celodennímu ubytování dětí a mládeže nebo i k ubytování v rámci zotavovací akce pro děti a mládež při vzdělávání). Další omezení a zákazy prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb stanoví § 132 a 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který zakazuje prodej tabákových výrobků a lihovin (nejméně 15% objemových etanolu, kromě vína a piva) na tržištích, v tržnicích a mimo provozovny uvedené výše (k těmto provozovnám ještě přidává stánky s občerstvením a pojízdné prodejny). Stánky na tržišti nebo v tržnici tedy nesmí prodávat tabákové výrobky a lihoviny. Lihovinou není, ve smyslu výše uvedeného, pivo, víno, medovina apod. Porušení tohoto ustanovení zákona o spotřebních daních je podle tohoto zákona pro nepodnikající osobu přestupkem a pro podnikající fyzickou osobu resp. právnickou osobu jiným správním deliktem.

 

K § 4 a 5 :

Nabývá účinnosti až 1.7.2006.

 

K § 6, odst. 2) :  

Jedná se o akce určené prioritně pro děti a mládež, například sportovní soutěže mezi školami, odpolední diskotéky pro mládež apod.

 

K § 8 :

a)

- veřejná místa : všechny uzavřené prostory přístupné veřejnosti, vyjma těch, kde je zákaz upravený podle jiného ustanovení tohoto zákona,

- prostředky veřejné dopravy : autobusy, tramvaje apod.,

- veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy : zde již není podmínka, že se musí jednat o uzavřený prostor.

Na výše uvedených místech je možno kouřit pouze v rámci stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu.

c)

V zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti podle živnostenského zákona (činnost spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů určených k bezprostřední spotřebě v provozovně v níž jsou prodávány) nemusí být prostor vyhrazený pro kouření stavebně oddělený. Samozřejmě musí být tento prostor dostatečně větrán dle příslušné vyhlášky o hygienických požadavcích na stravovací služby a také náležitě označen dle tohoto zákona.

d)

Vyjma prostor, kde se sice koná zábavní program, ale jde o zařízení ve smyslu předchozího písmene c). Například diskotéka v restauračním zařízení.

 

K § 9 :

Odst. 1)

Grafická značka : přeškrtnutá kouřící cigareta

Odst. 2)

 Toto ustanovení zmocňuje strážníka, v případě neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, použít i donucovací prostředky, a to i v rámci oprávnění odejmout věc. Strážník může takto postupovat i bez předchozí žádosti provozovatele, neboť § 24 tohoto zákona svěřuje obecní policii obecně kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem.

 

K § 10 :

Odst.1), písm. c) :

Viz komentář k § 3.

Odst.2) :

Viz komentář k § 3. Je tedy možno prodávat rozlévaný alkohol jako je pivo, víno, medovina apod.

 

K § 11, odst.1) a §12, odst.2) :

Nabývá účinnosti až 1.7.2006.

 

K § 12, odst.1), písm.f) :

Jde např. o fotbalová utkání. Srovnej s § 13 tohoto zákona.

 

K § 12, odst.3) :

Viz komentář k § 3.

 

K § 13 :

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit toto omezení nebo zákaz pouze pro případ konání kulturní, společenské nebo sportovní akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů a negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu.

 

K § 15 :

§ 24 tohoto zákona svěřuje obecní policii obecně kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem. Je oprávněn zakročit, resp. vyzvat vyjmenované osoby k opuštění daného místa. Pozn.: Dle mého názoru je možné toto jednání kvalifikovat (kromě neuposlechnutí výzvy veřejného činitele) jako přestupek podle § 30, odst.1, písm. c), přestupkového zákona. Navíc tabákový zákon nově zmocňuje obecní policii řešit tento přestupek v blokovém řízení (nepodrobení se opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek).

Za jinou návykovou látku lze považovat např. Heroin, Opium, Konopí, ale i Diazepam, či Toluen.

 

K § 16 : 

Mezi okruh osob vymezených odstavci 1) a 2) patří i osoba mladší 18-ti let konzumující alkoholické nápoje či jiné návykové látky, účastník provozu na pozemních komunikacích, a to i řidič, jak stanoví právní názor Ministerstva vnitra ČR z listopadu 2005.

Pozn.: Dle mého názoru lze zde aplikovat ustanovení § 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde jsou stanoveny povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích, mimo jiné i povinnost řídit se pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (zde je odkaz např. na již zrušený § 17b zákona o obecní policii – oprávnění zastavovat vozidla, které také nebylo v dopravních předpisech). A jeden příklad ze současnosti – celníci dnes zastavují vozidla na základě celního zákona a ne zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde nejsou v § 79 uvedeni mezi osobami, které jsou oprávněny zastavovat vozidla (to budou až díky novele s účinností od 1.7.2006).

V odst. 6) jsou slovy „útvarům policie“ myšleny, analogicky k útvarům vyjmenovaných v odst. 4), útvary PČR, obecní policie a Vojenské policie. Výklad MV ČR je shodný. Tento pojem však není z pohledu výkladu zákona ideální.

V odst. 8) se stanoví, že náklady spojené s vyšetřením, hradí vyšetřovaná osoba, vyjma případů, kdy se neprokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. V takovém případě hradí náklady spojené s vyšetřením osoba, která podle odst.3) k vyšetření vyzvala (např. obecní policie). Strážník sám by mohl být vyzván k úhradě pouze tehdy, pokud by se jednalo z jeho strany o nezákonný postup.

 

K § 17 :

Z dikce odst.2) tohoto zákona vyplývá, že by měl strážník nejprve na místo přivolat odbornou lékařskou pomoc (Záchranná služba), která posoudí zdravotní stav dané osoby a může tedy odborně rozhodnout o jejím zdravotním stavu. Pozn.: Pokud bude strážník uvažovat o umístění osoby na záchytnou stanici, bude se daná osoba zpravidla nacházet v takovém stavu, který bude vyžadovat výše uvedená opatření.

Odst.3) pak stanoví, že v případě strážníka obecní policie, zajišťuje dopravu do záchytné stanice PČR. Jde o ty případy, kdy nebude doprava realizována podle předchozího odstavce.

Z výše uvedeného vyplývá, že se ustanovení odst.4) nemůže strážníka dotknout.

Samozřejmě může strážník v rámci své působnosti asistovat při přepravě dané osoby jak k vyšetření, tak i do záchytné stanice.

 

K § 24 :

Že obecní policie je pověřena kontrolou dodržování povinností stanovených tímto zákonem, bylo již pojednáno výše.

V odst.4) jsou pak stanoveny správní delikty provozovatele (viz komentář k § 2).

 

K § 27 : 

Tento zákon ruší zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

 

Část čtvrtá – změna zákona o přestupcích :

§ 30

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými

toxikomaniemi

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)      prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné    alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b)      neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,

c)      se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d)      úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

e)      úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,

f)        umožní neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,

g)      požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h)      po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo

      užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

i)        odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu3o),

j)        neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku,

k)     prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,

l)        kouří na místech zákonem zakázaných,

m)    prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky, (účinnost až od 1.7.2006)

n)      prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let,

o)      prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.

Pozn.: Změny, nabývající účinnosti od 1.1.2006 jsou uvedeny tučně.

 

§ 86

V blokovém řízení mohou projednávat

d)

obecní policie přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o), přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané

1.      neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením,

2.      nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti(možno řešit blokově až od 1.7.2006-účinnost), porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.

 

Pozn.: Změny, nabývající účinnosti od 1.1.2006 jsou uvedeny tučně. Původní body 2 a 3 byly vypuštěny a bod 4 byl označen jako nový bod 2.

Od 1.1.2006 má tedy strážník oprávnění řešit na místě v blokovém řízení navíc přestupky podle § 30, odst. 1), písm. a)-celé, c), g), h), ch), i), l), n), o), a to do maximální výše 1000 Kč, u mladistvého do 500 Kč.

Další změny přinese novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, o níž bude pojednáno jinde.